.

رفت و برگشتی

تجهیزات دوار:

 

تجهیزاتی که بخشی از آنها با سرعت های متفاوت در حال حرکت بوده که این حرکت می تواند به صورت چرخشی و یا رفت و برگشتی صورت پذیرد.

این تجهیزات تحت نیروهای دینامیکی ناشی از دوران قطعات قرار گرفته و باید ساخت آنها بر اساس پارامترهایی انجام شود که رعایت آنها منجر به طراحی درست و پر بازده شود.

تجهیزات دوار را می توان در 4 دسته کلی قرار داد.

 • تجهیزات انرژی دهنده به سیال ( پمپ و کمپرسور) / تجهیزات انرژی گیرنده از سیال (توربین)
 • موتورهای الکتریکی
 • تجهیزات انتقال دهنده نیرو (کاهنده/ افزاینده)
 • Agitators (اغتشاش کننده های جریان)

پمپ :

به دستگاهی گفته می شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته ( موتور/ توربین بخار) و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.

انرژی نهایی سیال به هنگام خروج از پمپ افزایش یافته و در نتیجه انتقال سیال به ارتفاع معین و یا جابجایی در سیستم لوله کشی صورت می پذیرد.

به طور کلی می توان پمپ را انتقال دهنده سیال تراکم ناپذیر نامید و اجزای اصلی آن را در دو بخش هیدرولیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار داد:

 • اجزای هیدرولیکی
 • اجزایی که به صورت مستقیم با سیال در تماس بوده و نیروی هیدرولیکی را به سیال منتقل می نماید.
 • پروانه ها، دنده ها، پیستون/ پلانجر و دیافراگم ها این نیروی هیدرولیکی را به سیال منتقل می کنند.

 

 • اجزای مکانیکی:

این اجزا در تحمل نیروها و همچنین جلوگیری از نشت سیال به کار می رود اجزای مکانیکی عمدتا نشت بندها ، یاتاقان ها ، و غیره
می باشد.

پمپ ها را می توان بر مبنای مورد مصرف، ساختمان داخلی، نحوه انتقال انرژی طبقه بندی نمود. رایج ترین طبقه بندی پمپ ها بر اساس نحوه انتقال انرژی به سیال می باشد.

 • پمپ های دینامیکی: پمپ هایی که انتقال انرژی از آن ها به صورت دایمی بوده به همین علت به آنها پمپ های دینامیکی می گویند.
 • پمپ های جابجایی مثبت : انتقال انرژی از آنها به صورت متناوب یا پریودیک می باشد. پمپهای جابجای مثبت به پمپ های جریان منقطع نیز معروف می باشد. درواقع رفتار این پمپ ها به گونه ای است که برای افزایش فشار مقداری از سیال در یک فضای بسته (Controlled Volume) محدود شده و به روش رفت و برگشتی یا دورانی باعث افزایش فشار آن می شود.
  این پمپ ها بر اساس مکانیزم حرکت به 2 دسته ی پمپ های رفت و برگشتی و روتاری تقسیم می شود.
 • پمپ های رفت و برگشتی از قدیمی ترین نوع پمپ ها بوده که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. علت نام گذاری این پمپ ها به دلیل حرکت رفت و برگشتی میل لنگ می باشد که پیستون را به حرکت درآورده و حرکت دایره ای میل لنگ به حرکت رفت و برگشتی یستون تبدیل می شود. پمپ های رفت و برگشتی اولین انتخاب برای سرویس های تزریق مواد شیمیایی می باشد. نحوه عملکرد پمپ های رفت و برگشتی به دو مرحله به صورت کلی تقسیم می شود:

الف) با عقب رفتن پیستون در سیلندر مکش ایجاد شده و سیال مورد نظر را از طریق شیر ورودی به گذرگاه سیال (Liquid End) منتقل می کند.

ب) از مشخصات ذاتی این پمپ ها حرکت پالسی می باشد زیرا دبی خروجی این پمپ ها دارای ناپیوستگی بوده و Intermittent می باشد، شیرهای ورودی و خروجی این پمپ ها یک طرفه میباشد.

پمپ های رفت و برگشتی به 3 دسته ی متعارف پیستونی و پلانجری و دیافراگمی تقسیم می شود.

در پمپ های پیستونی نیروی دورانی از طریق میل لنگ (Crank Shaft) و میله پیستون ( Piston-rod) به حرکت دورانی و سپس حرکت دورانی و سپس حرکت رفت و برگشتی تبدیل می شود.